• Balenie
Detail kresby
  • Detail kresby
  • Ilustrácia osadená do podkladu
  • Rozmery a skladba kresby

Ilustračná kresba ku kapitole Revolúcia, kontrarevolúcia a konzervatívna revolúcia

99,00 €
Bez DPH

Ilustrácia je súčasťou knihy Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách. Zv. I. Páchatelia Bohovraždy.


Ilustrácia zobrazuje
v troch horizontálach kompozične usporiadané prvky: prvý pás – budova Múzea SNP, oheň, gilotína, povstaleckí vojaci s čs. vlajkou ako zástupný znak pre revolúciu; druhý pás – baroková katedrálna veža, anjeli, kňaz v tradičnom ornáte a vlajka  s nápisom IHS ako zástupný znak pre kontrarevolúciu; tretí pás – veže amerických dvojičiek, Štefan Hríb držiaci americkú zástavu a odkaz na obálku časopisu .týždeň ako zástupný znak pre americkú „konzervatívnu revolúciu“, tzv. neocon.

Balenie obsahuje

Množstvo
Na sklade nie je dostatok produktov

Pod pojem „konzervatívna revolúcia“ je nutné podriadiť viacero hnutí, ktoré sú častokrát v podružnostiach antagonistické, ale  v podstate identické čo do snahy o uchovanie materiálnych a sociálnych výdobytkov európskej civilizácie, a čo do latentnej averzie voči tomu javu, na ktorom v skutočnosti stojí a padá Európa – voči kresťanstvu.  

Táto averzia, ktorá na seba berie podobu pohŕdania alebo tolerantne sa ošívajúcej nervozity, sa zintenzívňuje priamo úmerne tomu, ako sa tento radoby-konzervativizmus dostáva do stretu s autentickým kresťanstvom. Kým však v prípade protestantských siekt dokáže prehltnúť ešte nejednu horkú pilulku, jeho nervozita vrcholí pri strete s kresťanstvom neokliešteným a pravým, reprezentovaným katolíckou Cirkvou. Vtedy sa kŕčovitosť ich tolerantnej zhovievavosti stráca v záplave výhrad a nariekaní, prípadne ich pohŕdanie prechádza do zúrivosti. Keďže na základe objektívneho štúdia dejín, ale aj prítomnosti, môžeme pokladať katolícku Cirkev za garanta autentického uchovania európskeho kultúrneho  a civilizačného dedičstva, nutne predstavujú tieto skupiny, svojim ambivalentným vzťahom k Cirkvi, potenciálne nebezpečenstvo, ktorého cieľom je skôr rozpúšťať než uchovávať. Ak máme snahu predísť uviaznutiu autentických konzervatívcov v trasovisku agnostického a amorfného konzervativizmu, tak je vhodné poukázať na tento jav natoľko, aby sa stal výstrahou pred ľahkovážnou spoluprácou s týmito predstaviteľmi najnovšej formy oportunizmu.  

Dôsledná analýza by mala byť založená na vymedzení základných pojmov, s ktorými budeme narábať. Ako naznačil už názov tohto príspevku, línia stretu povedie územím, na ktorom sa vo zvláštnej symbióze stretávajú dve protikladné idey: idea revolúcie a idea kontrarevolúcie.  

Všetci vieme, alebo by sme aspoň mali vedieť, kto sú to revolucionári. Sú to naši nepriatelia, ktorí vedia o sebe, že sú našimi nepriateľmi a sú nami aj tak nazeraní a vnímaní. Sú to aktívni ničitelia európskej kresťanskej kultúry. Taktiež vieme, kto sú kontrarevolucionári. To sme my, kresťania a nepriatelia revolúcii, abstraktných rekonštrukcií spoločnosti, sociálnych utópii a viery v pokrok.

REVJEW01-ILU-HKRE

Tabuľka dát

Autor:
Mgr. Ľudoví Timko
Rok výroby:
2017
Miesto výroby:
Slovensko
Rozmery:
A3 (297x420mm)
Vlastné rozmery:
B5 (176x250mm)
Hrúbka:
120g/m2
Materiál:
Papier
Počet prvkov:
2
Technika:
Perokresba
Autorská signatúra:
Áno