Deklarácia ochrany
osobných údajov

Príloha č. 8

ku Všeobecným obchodným podmienkam spoločnosti Dínom-dánom s. r. o. pre internetové obchodné miesto www.mrkni.si

platná od 1. 2. 2019

 

1        Informácie a oznámenia vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej „nariadenie“).

 

2        Základné pojmy:

 

2.1        Prevádzkovateľom informačných systémov, ktoré spracúvajú osobné údaje na internetovom obchodnom mieste na odkaze https://mrkni.si a internetových stránkach Strediska podpory na odkaze https://dinom-danom.sk/ je spoločnosť Dínom-dánom s. r. o., Hviezdoslavova 45/24, 029 01 Námestovo, IČO: 47660163, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo 64970/L, infolinka: +421 907 26 43 36, e-mail: podpora@dinom-danom.sk  (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

2.2        Na účel dohľadu nad spracúvaním osobných údajov poveril prevádzkovateľ zodpovednú osobu, ktorú možno kontaktovať e-mailom na adrese zodpovednaosoba@dinom-danom.sk alebo poštou na adrese Zodpovedná osoba, Hviezdoslavova 45/24, 029 01 Námestovo.

 

3        Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom:

 

3.1        na základe zmluvy. Prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia za účelom uzavretia a plnenia  kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch so dotknutá osobaom; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom internetového obchodného miesta, pri vybavovaní prípadných reklamácií.

 

3.2        na základe súhlasu. V prípadoch, v ktorých nie je možné spracúvanie osobných údajov na základe zákona alebo na základe zmluvy, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia na základe súhlasov dotknutých osôb udelených prevádzkovateľovi na stanovený rozsah spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania a dobu spracúvania. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby počas obdobia, na ktoré bol súhlas udelený, resp. do jeho odvolania. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe udelených súhlasov so spracúvaním osobných údajov najmä na:

 

3.2.1        účel marketingových aktivít;

 

3.2.2        účel využívania služieb Strediska podpory;

 

3.2.3        účel poskytovania tlačových správ a informácií o prevádzkovateľovi médiám;

 

3.3        na základe oprávneného záujmu. Prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, a to:

 

3.3.1        IP adresu, z ktorej dotknutá osoba komunikuje so Strediskom podpory.

 

4        Kategórie osobných údajov:

 

4.1.1        Identifikačné údaje:

 

4.1.2        titul,

 

4.1.3        meno,

 

4.1.4        priezvisko,

 

4.1.5        rodné priezvisko,

 

4.1.6        pohlavie (druh oslovenia),

 

4.1.7        dátum narodenia,

 

4.1.8        bydlisko,

 

4.1.9        fakturačná adresa,

 

4.1.10     adresa dodania tovaru,

 

4.2            iné údaje:

 

4.2.1        e-mailová adresa,

4.2.2        kontaktné telefónne číslo,

 

4.2.3        číslo bankového účtu a názov bankovej inštitúcie;

 

4.2.4        výška platby za tovar;

 

4.3            citlivé platobné údaje:

 

4.3.1        číslo bankomatovej karty;

 

4.3.2        meno a priezvisko držiteľa bankomatovej karty;

 

4.3.3        dátum platnosti bankomatovej karty;

 

4.3.4        bezpečnostný kód bankomatovej karty CSC;

 

5        Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom v zmysle článku 28 nariadenia sa uskutočňuje na základe zmluvy alebo iného právneho úkonu, ktorý zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a je v ňom ustanovený predmet a obdobie spracúvania, povaha a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa.

 

5.1        V zmysle uvedeného využíva  prevádzkovateľ na spracúvanie osobných údajov, najmä nasledovné kategórie sprostredkovateľov:

 

5.1.1        spoločnosti zabezpečujúce prepravu tovaru;

 

5.1.1.1   Slovenská pošta, a. s.

 

5.1.2    spoločnosti zabezpečujúce spracovanie platieb za tovar;

 

5.1.2.1   Tatra banka a. s.

 

5.1.2.2   PayPal, eBay Inc.

 

5.2        Prevádzkovateľ nespracúva ani neuchováva osobné údaje v kategórii citlivých platobných údajov podľa ods. 4.3 tejto prílohy zadaných na internetových stránkach sprostredkovateľov prevádzkovateľa podľa ods. 5.1.2 tejto prílohy.

 

5.3        Osobné údaje zadané na stránkach Strediska podpory prevádzkovaného pod internetovou doménou www.dinom-danom.sk, teda mimo internetové obchodné miesto, sú údajmi poskytnutými priamo spoločnosti Dínom-dánom a ich spracúvanie sa deje v súlade s VOP a s ustanoveniami tejto ich neoddeliteľnej prílohy.

6        Uchovávanie osobných údajov. Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva na základe:

 

6.1        na základe zmluvy uchováva prevádzkovateľ počas obdobia, ktoré mu určuje príslušný zákon;

 

6.2        udelených súhlasov so spracúvaním osobných údajov uchováva prevádzkovateľ počas obdobia, na ktoré bol súhlas udelený alebo do jeho odvolania, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr;

 

6.3        na základe oprávneného záujmu uchováva prevádzkovateľ počas obdobia 5 rokov odo dňa vzniku oprávneného záujmu;

 

7        Dínom-dánom vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

 

8        Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že disponuje predchádzajúcim písomným súhlasom osoby uvedenej v adrese dodania tovaru so spracúvaním jej osobných údajov za účelom plnenia predmetu kúpnej zmluvy a je oprávnený tieto osobné údaje poskytnúť Dínom-dánom, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb platia pre osoby uvedené v adrese dodania tovaru primerane.

 

9        Dotknutá osoba odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby, ktorých sa môže dotknutá osoba dožadovať prostredníctvom e-mailu na zodpovednaosoba@dinom-danom.sk alebo poštou na adrese: Zodpovedná osoba, Hviezdoslavova 45/24, 029 01 Námestovo alebo vystavením elektronickej žiadanky na stránkach Strediska podpory. Ide o:

 

9.1        právo získať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

 

9.2        právo na informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,

 

9.3        právo na presné informácie o zdroji, z ktorého Dínom-dánom získala osobné údaje dotknutej osoby na spracúvanie,

 

9.4        právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,

 

9.5        právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 

9.6        právo na likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby, ktorých účel spracúvania sa skončil,

 

9.7        právo na likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

 

9.8        právo na blokovanie osobných údajov dotknutej osoby z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Dínom-dánom spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.

 

10     Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti prostredníctvom e-mailu alebo vystavením elektronickej žiadanky na stránkach Strediska podpory u Dínom-dánom namietať voči:

 

10.1     uchovávaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú uchovávané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

 

10.2     využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku,

 

10.3     poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu,

 

10.4     uchovávaniu osobného údaju dotknutej osoby získaného na základe súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, a to IP adresy, z ktorej dotknutá osoba komunikuje so Strediskom podpory.

 

11     Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti prostredníctvom e-mailu alebo vystavením elektronickej žiadanky na stránkach Strediska podpory, písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u Dínom-dánom kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Dínom-dánom, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Dínom-dánom o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom spoločnosť Dínom-dánom je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať zodpovedná osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Dínom-dánom informuje dotknutú osobu v lehote ustanovenej zákonom. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov ako dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Dínom-dánom vydá rozhodnutie, ktorým vyhovie požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Dínom-dánom na základe zmluvy prijme iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

12     Dotknutá osoba  je oprávnená pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

13     Dotknutá osoba návštevou internetových stránok internetového obchodného miesta alebo stránok Strediska podpory súhlasí s používaním súborov cookies na svojom koncovom zariadení. Cookies sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení dotknutej osoby. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o reláciách dotknutej osoby počas jeho pripojenia.

 

13.1     Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:

 

13.1.1     Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku stránok internetového obchodné miesta i internetových stránok Strediska podpory. Sem patria napríklad cookie, ktoré dotknutým osobám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.

 

13.1.2     Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie umožňujú technickému oddeleniu Dínom-dánom analyzovať, akým spôsobom dotknutá osoba pracuje s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich internetových  stránok v prospech dotknutých osôb. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.

 

13.1.3     Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú voľbu dotknutej osoby za účelom zlepšenia používateľského komfortu dotknutej osoby. Tým umožnia internetovej stránke prispôsobiť obsah pre dotknutú osobu alebo zapamätať si preferencie dotknutej osoby, napríklad voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, dotknutú osobu jedinečne neidentifikujú.