• Balenie
Detail kresby
  • Detail kresby
  • Ilustrácia osadená do podkladu
  • Rozmery a skladba kresby

Ilustračná kresba ku kapitole Introduction

99,00 €
Bez DPH Dodáme do 2 mesiacov

Ilustrácia je súčasťou knihy Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách. Zv. I. Páchatelia Bohovraždy.


Ilustrácia zobrazuje rozpor medzi Cirkevným učením o Židoch do Druhého vatikánskeho koncilu a po ňom, na kontraste neasimilovaných Židov
kedysi uzavretých v getách, s minimálnou možnosťou skryto pôsobiť v kresťanskom prostredí, a dnešných Židov, plne začlenených do kresťanských spoločenstiev a rešpektovaných ako vedcov, filozofov či dokonca duchovných vodcov kresťanskej civilizácie, pričom prostredníkom medzi týmito dvoma pólmi je blahoslavený pápež Pavol VI.

Balenie obsahuje

Množstvo
Posledné kusy v sklade

Jednorazová konštitúcia Druhého vatikánskeho koncilu z roku 1965, s názvom Nostra aetate, hlása: „Keďže teda kresťania a Židia majú také veľké spoločné duchovné dedičstvo, tento posvätný cirkevný snem chce napomáhať a odporúčať ich vzájomné poznávanie a úctu, čo možno docieliť najmä biblickými a teologickými štúdiami a bratským dialógom. Napriek tomu, že židovské vrchnosti a ich prívrženci nástojili na Kristovej smrti, nemožno ani všetkým Židom, ktorí vtedy žili, ani dnešným Židom bez rozdielu pripisovať to, čo sa spáchalo pri Kristovom umučení. A hoci Cirkev je novým Božím ľudom, predsa neslobodno Židov predstavovať ani ako Bohom zavrhnutých, ani ako prekliatych, akoby to vyplývalo zo Svätého písma. Preto nech všetci dbajú o to, aby pri vyučovaní katechizmu a pri hlásaní Božieho slova neučili nič, čo sa nezhoduje s pravdou evanjelia a s Kristovým duchom.“  

Zatiaľ čo pápežská bula Sicut Judæis non z 12.-teho storočia, potvrdzovaná opakovane mnohými pápežmi, síce zakazuje kresťanom Židom ubližovať, ale zároveň Židov nazýva „mužmi zla a skazenosti“, ktorých vplyvu na kresťanov sa má zamedziť. Takisto, do Druhého vatikánskeho koncilu panuje v Cirkvi predstava o Židoch ako páchateľoch Bohovraždy, za obrátenie ktorých sa dovtedy vo Veľkopiatočných obradoch hovorilo ako o „zradných Židoch“.  

„Židia sa nesmú domnievať, že majú výsadu robiť v synagógach niečo, čo nie je zákonom povolené, ale v týchto veciach, ktoré majú dovolené, nesmú trpieť žiadnu ujmu.“ Židia majú právo bez ústrkov praktizovať svoje náboženstvo, ale nemali by sa dostať do postavenia s kultúrnym vplyvom, z ktorého by mohli šíriť bludy a podvracanie.  

Alebo ako tvrdí kardinál Hlond: „Je v poriadku uprednostňovať vlastných pri nakupovaní, aby sme nepodporovali židovské obchody a židovské stánky na trhu, ale je zakázané ničiť židovské obchody, poškodzovať ich tovar, rozbíjať im okná, alebo obhadzovať ich domovy. Človek by sa mal držať čo najďalej od škodlivého vplyvu Židov na morálku, držať sa čo najďalej od ich protikresťanskej kultúry, a najmä bojkotovať židovskú tlač a demoralizujúce židovské knihy. Ale je zakázané útočiť na nich, mlátiť, zmrzačiť, alebo zneucťovať Židov.“

REVJEW01-ILU-KHBO

Tabuľka dát

Autor:
Mgr. Ľudoví Timko
Rok výroby:
2017
Miesto výroby:
Slovensko
Rozmery:
A3 (297x420mm)
Vlastné rozmery:
B5 (176x250mm)
Hrúbka:
120g/m2
Materiál:
Papier
Počet prvkov:
2
Technika:
Perokresba
Autorská signatúra:
Áno