Knižný skleník

Príloha č. 6

ku Všeobecným obchodným podmienkam spoločnosti Dínom-dánom s. r. o. pre internetové obchodné miesto www.mrkni.si

platná od 1. 2. 2019

 

1        Spoločnosť Dínom-dánom na internetovom obchodnom mieste zvlášť vyznačí sekciu Knižného skleníka ako zvláštnej ponuky pre zákazníkov vo forme možnosti podporiť určenými zálohovými platbami vopred vydanie konkrétnej knihy, preklad konkrétnej knihy už vydanej v inom než slovenskom jazyku, respektíve výrobu audioknihy; a umiestni do nej predajnú položku s príslušným popisom tak, aby na internetovom obchodnom mieste nemohlo dôjsť k zámene s tovarmi z aktuálnej ponuky tovaru.

 

2        Vykonávať zálohové platby vopred za položky v Knižnom skleníku môžu iba fyzické osoby, ktoré sú na tento účel označené ako pestovateľ podľa ods. 2.1.14 týchto VOP.

 

3        Pestovateľ berie na vedomie, že položka alebo súbor položiek uvedený v ponuke Knižného skleníka nemá spoločnosť Dínom-dánom v dobe zverejnenia v Knižnom skleníku na sklade, prípadne, že takáto položka v čase zverejnenia v Knižnom skleníku nemusí jestvovať, nemožno pri nej dodržať ustanovenia týchto VOP o dodacej lehote, reklamácii a odstúpenia od zmluvy, a že správa platieb a vybavenie zákazníckej objednávky, ako i prípadné vybavovanie sťažností sa v prípade takýchto položiek spravuje výhradne a úplne ustanoveniami Čl. XII. týchto VOP.

 

4        Spoločnosť Dínom-dánom v popise položky umiestnenej v Knižnom skleníku uvedie všetko to, čo má byť podľa ods. 2.1.13 uvedené na Poukaze knižného skleníka.

 

5        Pestovateľ úhradou preddavku za položku alebo súbor položiek v Knižnom skleníku má nárok na zvýhodnenie oproti predajnej (kúpnej) cene toho istého tovaru, ktorý bude po naskladnení zaradený do aktuálnej ponuky tovaru internetového obchodného miesta. Spoločnosť Dínom-dánom pestovateľovi garantuje, že výška preddavku alebo súčet výšky viacerých preddavkov za položku alebo za súbor položiek v Knižnom skleníku bude buď vždy nižší ako kúpna cena toho istého tovaru alebo súboru tovarov, ktoré budú uvedené v aktuálnej ponuke tovaru, alebo zvýhodnený dodatočnou službou alebo darčekom v cene preddavku, resp. súčtu preddavkov za položku Knižného skleníka.

 

6        Pestovateľ sa zaväzuje zaslaním objednávky na položku alebo súbor položiek v Knižnom skleníku po následnom potvrdení tejto objednávky spoločnosťou Dínom-dánom uhradiť plnú výšku preddavku, respektíve súčtu preddavkov za položku alebo súbor položiek v Knižnom skleníku, pričom pestovateľ výslovne súhlasí s tým, že úhrada za položku alebo súbor položiek v Knižnom skleníku ním vykonaná bude považovaná zo strany Dínom-dánom za prijatie preddavku od pestovateľa.

 

7        Objednávkou pestovateľa a potvrdením tejto objednávky podľa predchádzajúceho odseku nedochádza medzi pestovateľom a Dínom-dánom k uzavretiu kúpnej zmluvy.

 

8        Platba za položku alebo súbor položiek v Knižnom skleníku nie je platbou za tovar, spoločnosť Dínom-dánom nie je povinná pri jej prijatí vystaviť pestovateľovi faktúru ani iný daňový doklad. Pestovateľ má miesto toho, po pripísaní platby v prospech účtu Dínom-dánom alebo účtov obchodných partnerov Dínom-dánom, tak ako je  spracovanie platby obvyklé pri nákupe tovarov z aktuálnej ponuky tovaru, nárok na vystavenie elektronickej Poukážky knižného skleníka podľa ods. 2.1.13 týchto VOP.

 

9        Pestovateľ po uhradení preddavku, respektíve viacerých preddavkov za položku alebo súbor položiek v Knižnom skleníku získava nárok v budúcnosti nakúpiť výhradne a jedine položku alebo súbor položiek, na ktoré obdrží vystavenú Poukážku knižného skleníka, a to po dobu 1 mesiaca po období vyznačenom ako pestovateľské obdobie tej-ktorej položky alebo súboru položiek zverejnených v Knižnom skleníku.

 

10     Pestovateľ sa výslovne zrieka akýchkoľvek nárokov, ktoré by smerovali k žiadosti o vrátenie celej výšky preddavku za položku alebo súbor položiek v Knižnom skleníku alebo hoc i jej časti prijatej spoločnosťou Dínom-dánom nad rámec nárokov, ktoré sa pestovateľovi priznávajú v tomto článku.

 

11     Pestovateľ odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodného miesta na položku alebo súbor položiek v Knižnom skleníku dáva spoločnosti Dínom-dánom s. r. o. svoj výslovný súhlas, aby v budúcnosti počas trvania obdobia vyznačeného ako pestovateľské obdobie spoločnosť Dínom-dánom fakturovala sama od seba, zo svojej vôle, aj bez vyzvania pestovateľa, pestovateľovi podľa adresy dodania alebo fakturačnej adresy, ak je tá odlišná od adresy dodania, uvedených v objednávke položky alebo súboru položiek v Knižnom skleníku výhradne za nákup tovaru vyznačeného na vystavenej Poukážke knižného skleníka, a to jedine vo výške prijatého preddavku, resp. súčtu prijatých preddavkov za položky alebo súbor položiek v Knižnom skleníku, pričom na vystavenej faktúre uvedie spoločnosť Dínom-dánom ako spôsob platby „platba Poukážkou knižného skleníka“ a upovedomí pestovateľa, aby túto faktúru neplatil, pretože už bola uhradená v plnej výške preddavkovou platbou, resp. platbami.

 

12     Spoločnosť Dínom-dánom o vykonaní fakturácie podľa predchádzajúceho odseku upozorní elektronicky alebo telefonicky zákazníka o termíne dodania fakturovaného tovaru.

 

13     Pokiaľ spoločnosť Dínom-dánom nie je schopná vyfakturovať pestovateľovi položky alebo súbor položiek vyznačených na Poukážke knižného skleníka do doby vyznačenej ako pestovateľské obdobie, spoločnosť Dínom-dánom sa zaväzuje vrátiť pestovateľovi plnú výšku prijatého preddavku, resp. preddavkov za položky alebo súbor položiek v Knižnom skleníku, a to do 90 dní od uplynutia doby vyznačenej ako pestovateľské obdobie.

 

 

14     Vrátenie plnej výšky preddavku, resp. preddavkov za položky alebo súbor položiek v Knižnom skleníku podľa predchádzajúceho odseku sa môže udiať iba bezhotovostným stykom. Pestovateľ si je vedomý, že je povinný poskytnúť spoločnosti Dínom-dánom plnú súčinnosť, aby mohlo vrátenie prijatej čiastky prebehnúť v lehote dohodnutej v tomto článku.

 

15     Pokiaľ nemožno vrátiť plnú výšku preddavku, resp. preddavkov za položky alebo súbor položiek v Knižnom skleníku podľa ods. 12.14 bez príčinného zavinenia spoločnosťou Dínom-dánom, a to najmä v dôsledku neposkytnutia potrebnej miery súčinnosti pestovateľa, vystavená Poukážka knižného skleníka sa 30 dní odo dňa uplynutia pestovateľského obdobia považuje za prepadnutú a pestovateľ nemá ďalej nárok na vrátenie plnej výšky preddavku, resp. preddavkov za položky alebo súbor položiek v Knižnom skleníku, ale ani nárok na získanie položiek alebo súboru položiek vyznačených na Poukážke knižného skleníka.

 

16     Ak si pestovateľ nepreberie zásielku s položkami alebo súborom položiek, na ktoré mu bola vystavená Poukážka knižného skleníka, v termíne, v ktorom si prebratie položiek alebo súboru položiek z Knižného skleníka preukázateľne dohodol so spoločnosťou Dínom-dánom podľa ods. 12.13, a doručovaný tovar sa vráti spoločnosti Dínom-dánom, dňom vrátenia tohto tovaru spoločnosti Dínom-dánom bude tá považovať vystavenú Poukážku knižného skleníka za prepadnutú, čím pestovateľ stráca nárok na vrátenie plnej výšky preddavku za položky alebo súbor položiek v Knižnom skleníku, ale aj nárok na získanie titulu vyznačeného na Poukážke knižného skleníka.

 

17     Pestovateľ sa môže s Dínom-dánom dohodnúť na inom spôsobe uplatnenia svojho nároku, než je popísaný v ods. 12.10 tohto článku.

 

18     Po dodaní položiek alebo súboru položiek z Knižného skleníka zákazníkovi sa na tieto vzťahuje právo odstúpiť od zmluvy, záruka za vady a reklamačný poriadok podľa týchto VOP.