Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti

 Dínom-dánom s. r. o.

 

pre internetové obchodné miesto

www.mrkni.si


(ďalej len „VOP“)

 

 

 

Príloha č. 1 – Úseky Strediska podpory
Príloha č. 2 – Spôsoby platby
Príloha č. 3 – Spôsoby prepravy
Príloha č. 4 – Reklamačný poriadok
Príloha č. 5 – Poučenie o práve odstúpiť od zmluvy
Príloha č. 6 – Knižný skleník
Príloha č. 7 – Licenčná dohoda a podmienky používania
Príloha č. 8 – Deklarácia ochrany osobných údajov

 

 

Platné od: 1. 2. 2019

Gramatická verzia: 201902011

I
Vymedzenie predmetu úpravy

1.1        Touto listinou sa upravujú práva a povinnosti zákazníka a spoločnosti Dínom-dánom s. r. o., Hviezdoslavova 45/24, 029 01 Námestovo, IČO: 47660163, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo 64970/L  (ďalej len „spoločnosť Dínom-dánom s. r. o.“ alebo len „Dínom-dánom“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv a iných dohôd na diaľku prostredníctvom internetového obchodného miesta prístupného z domény www.mrkni.si.

 

II
základné pojmy

2         

2.1        Na účely týchto VOP majú uvedené pojmy výlučne nasledovný význam:

 

2.1.1        Internetové obchodné miesto alebo e-shop (pojmy sú zameniteľné) je miesto predaja spoločnosti Dínom-dánom s. r. o. na diaľku prostredníctvom internetu z domény www.mrkni.si.

 

2.1.2        Registrácia je vyplnenie polí elektronického formuláru presnými a pravdivými kontaktnými údajmi zákazníka podľa bodu 2.1.3 a údajmi ako prihlasovacie meno, heslo a overenie hesla samotným zákazníkom, ktorými sa zákazník jednoznačne identifikuje pre potreby uzavretia kúpnej zmluvy a iných dohôd s Dínom-dánom, pričom údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je pre registráciu nevyhnutné. Registrácia nie je povinná. Registráciou vzniká zákazníkovi nárok na:

 

2.1.2.1   on-line informácie o stave vybavovania objednávky;

 

2.1.2.2   jednoduchší proces pri opätovnom nákupe;

 

2.1.2.3   prehľad všetkých doteraz uskutočnených nákupov;

 

2.1.2.4   výhody vernostného programu;

 

2.1.2.5   nakupovanie so špeciálnymi zľavami;

 

2.1.2.6   možnosť zúčastňovať sa výherných súťaží;

 

2.1.2.7   pravidelné informácie o novinkách a akciách;

 

2.1.3        Kontaktné údaje alebo osobné údaje (pojmy sú zameniteľné) sú údaje zákazníka poskytované spoločnosti Dínom-dánom s. r. o. v súlade s ustanoveniami podľa článku XIV. Ochrana osobných údajov pri registrácii podľa bodu 2.1.2 alebo pri nákupe bez registrácie podľa bodu 2.1.7 v prípade:

 

2.1.3.1   fyzických osôb v rozsahu: titul, meno, priezvisko, telefón, e-mail, ulica a číslo, mesto, PSČ a štát;

 

2.1.3.2   právnických osôb v rozsahu: titul, meno, priezvisko, telefón, e-mail, právna forma, názov firmy, webová adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, ulica a číslo, mesto, PSČ a štát;

 

2.1.4        Zákazník alebo kupujúci (pojmy sú zameniteľné) je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo v príslušnom registri riadne vedená právnická osoba, ktorá preukázateľne prejavila záujem nakupovať tovar na internetovom obchodnom mieste, a tým učinila prejav svojej slobodnej vôle uzavrieť s Dínom-dánom kúpnu zmluvu na tovar ponúkaný na internetovom obchodnom mieste, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila záväznú objednávku vo forme on-line formulára internetového obchodného miesta a doručila ju Dínom-dánom. Právnická osoba ako zákazník koná svojím štatutárnym orgánom alebo na to splnomocneným alebo povereným zástupcom.

 

2.1.5        Stály zákazník je zákazník už registrovaný podľa bodu 2.1.2.

 

2.1.6        Nový zákazník je zákazník, ktorý prejavil vôľu sa pri svojom nákupe registrovať podľa bodu 2.1.2.

 

2.1.7        Nákup bez registrácie je nákup, pri ktorom zákazník prejavil vôľu neregistrovať sa podľa bodu 2.1.2, čím sa dobrovoľne zriekol výhod podľa bodov 2.1.2.1 až 2.1.2.7.

 

2.1.8        Objednávkový formulár je elektronický dokument, ktorý vypĺňa zákazník na internetovom obchodnom mieste, a ktorý prostredníctvom tohto miesta odosiela Dínom-dánom, pričom ten obsahuje:

 

2.1.8.1   kontaktné údaje podľa bodu 2.1.3 alebo adresu dodania tovaru podľa bodu 2.1.9 alebo fakturačnú adresu podľa bodu 2.1.10;

 

2.1.8.2   označenie objednaného tovaru;

 

2.1.8.3   konečnú kúpnu cenu objednaného tovaru;

 

2.1.8.4   spôsob doručenia (prepravy) tovaru;

 

2.1.8.5   cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania;

 

2.1.8.6   elektronické pole, ktorého zaškrtnutím zákazník vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP a ich prílohami platnými v čase vypĺňania objednávkového formuláru, že s nimi plne a v slobodnej vôli súhlasí, a že tiež súhlasí s tým, aby sa tieto VOP stali neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 

2.1.9        Adresa dodania tovaru je súbor údajov uvedený v záväznej objednávke v rozsahu kontaktných údajov podľa bodu 2.1.3, pričom, ak sa súbor týchto údajov líši od kontaktných údajov zákazníka, má sa za to, že zákazník poveril v tomto súbore údajov uvedenú osobu na prevzatie objednaného tovaru a zároveň, že spoločnosti Dínom-dánom s. r. o. dal príkaz doručiť objednaný tovar na adresu uvedenú v tomto súbore údajov.

 

2.1.10     Fakturačná adresa je súbor údajov o zákazníkovi uvedený v záväznej objednávke v rozsahu kontaktných údajov podľa bodu 2.1.3, pričom, ak sa súbor týchto údajov líši od kontaktných údajov zákazníka, má sa za to, že zákazník dal spoločnosti Dínom-dánom s. r. o. príkaz fakturovať objednaný tovar fyzickej alebo právnickej osobe podľa údajov uvedených vo fakturačnej adrese. Za vydanie neoprávneného príkazu k fakturácii na tretiu osobu podľa predchádzajúcej vety nesie všetky právne dôsledky zákazník.

 

2.1.11     Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovom obchodnom mieste, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru a informáciu o aktuálnej predajnej cene tovaru na internetovom obchodnom mieste. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru, vrátane cenových zmien, sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovom obchodnom mieste. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä knihy a knižné príslušenstvo, texty, elektronické knihy a príslušenstvo na ich používanie, zvukové a filmové nosiče a príslušenstvo na ich používanie, zvukové a videové stopy v elektronickej podobe, historické mince a bankovky štátov sveta na zberateľské účely, vlajky, zástavy, obrazy a originály ilustrácií.   

 

2.1.12     Stredisko podpory je internetovým strediskom nepretržitej zákazníckej podpory spoločnosti Dínom-dánom dostupné na adrese www.dinom-danom.sk/podpora, ktoré používa elektronický žiadankový systém, tzn. že každej zákazníckej požiadavke je pridelený zvláštny štítok a riešiteľ a pri každej práci na zákazníckej požiadavke je zákazník o krokoch jej riešiteľa informovaný prostredníctvom pripomienkového e-mailu. Reakcie v rámci jednej požiadavky je možné Stredisku podpory zasielať priamo v e-mailovej odpovedi na automatizované e-maily alebo prostredníctvom stránok Strediska podpory.
E-mailové kontakty na Stredisko podpory podľa jednotlivých úsekov sú uvedené v 
Prílohe č. 1 – Úseky Strediska podpory, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.


 

2.1.13     Poukaz knižného skleníka je potvrdenie o výške uhradeného preddavku
za položku Knižného skleníka podľa
ustanovení Čl. XII. týchto VOP. Na poukaze sú uvedené:

 

2.1.13.1        výška preddavku uhradeného pestovateľom za položku Knižného skleníka;

 

2.1.13.2        formou zlomku, či ide o jediný preddavok, resp. o ktorý preddavok potrebný na získanie položky Knižného skleníka v poradí ide (napr. ak je položku Knižného skleníka možné získať troma úhradami preddavku, potom jednotlivé Poukazy knižného skleníka budú označené v poradí zlomkami I/III, II/III, III/III, a naopak, ak je položku Knižného skleníka možné získať jednou úhradou preddavku, potom Poukaz knižného skleníka bude označený zlomkom I/I);

 

2.1.13.3        názov položky Knižného skleníka, na ktorý sa Poukaz knižného skleníka vzťahuje,

 

2.1.13.4        jedinečný alfanumerický kód Poukazu knižného skleníka;

 

2.1.13.5        pestovateľské obdobie;

 

2.1.13.6        prípadné darčeky, zľavy a bonusy, na ktoré má pestovateľ nárok pri uplatnení Poukazu knižného skleníka;

 

2.1.13.7        podmienky, za ktorých možno uplatniť Poukaz knižného skleníka;

 

2.1.14     Pestovateľ je fyzická osoba v čase úhrady preddavku za položku Knižného skleníka do času, kým trvá pestovateľské obdobie položky, ktorej sa úhrada preddavku týkala.

 

2.1.15     Pestovateľské obdobie úplne nahrádza dodaciu lehotu podľa týchto VOP.

 

 


 

III
Spôsob
uzatvárania kúpnych zmlúv

3         

3.1        K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Dínom-dánom a zákazníkom (ďalej len „kúpna zmluva“) dochádza vtedy,

 

3.1.1        keď zákazník, ako prvá zo zmluvných strán, doručí Dínom-dánom návrh na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len „objednávka“) najmä tak, že úplne vyplní a odošle elektronicky objednávkový formulár podľa bodu 2.1.8 priamo z internetového obchodného miesta,

 

3.1.2        a zároveň Dínom-dánom, ako druhá zo zmluvných strán, včasne doručí zákazníkovi najmä elektronicky oznámenie o prijatí objednávky zákazníka, v ktorom budú zrekapitulované údaje objednávky v rozsahu objednávkového formulára podľa bodu 2.1.8,

 

3.1.3        pričom potvrdenie podľa predošlého bodu je účinné okamihom jeho doručenia zákazníkovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári podľa bodu 2.1.8.

 

3.2        Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, ktorým sa potvrdenie o prijatí objednávky stáva účinným podľa bodu 3.1.3.

 

3.3        Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok Dínom-dánom dodať zákazníkovi objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok zákazníka tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

 

3.4        Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode zákazníka a Dínom-dánom. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je Dínom-dánom povinná prijať.

 

3.5        Zákazník súhlasí, aby zmluvné strany vymedzené v bode 3.1.1 a 3.1.2 považovali za akt poučenia zákazníka o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa bodu 3.1 doručenie odkazov na kontaktné miesta Strediska podpory na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári podľa bodu 2.1.8, spolu s potvrdením o prijatí objednávky podľa bodu 3.1.2.

 

3.6        Zákazník nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.

 

3.7        Mlčanie alebo nečinnosť Dínom-dánom pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa bodu 3.1 neznamenajú potvrdenie objednávky zákazníka ani súhlas k uzavretiu kúpnej zmluvy.

 

3.8        Zákazník odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodného miesta zároveň spoločnosti Dínom-dánom:

 

3.8.1        udeľuje bezvýhradný súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“);

 

3.8.2        udeľuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP a najmä s ods. 15.1;

 

3.8.3        udeľuje bezvýhradný súhlas s vytvorením svojho osobného konta v Stredisku podpory;

 

3.8.4        v prípade, že uvedie adresu dodania tovaru podľa bodu 2.1.9, ručí, že tak robí iba s predchádzajúcim písomným súhlasom osoby, ktorej osobné údaje uviedol, a že týmto písomným súhlasom je spôsobilý sa Dínom-dánom kedykoľvek na požiadanie preukázať.

 

3.8.5        ručí, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

 

3.9        Objednávka prirodzene zaniká:

 

3.9.1        odmietnutím objednávky zo strany Dínom-dánom,

 

3.9.2        márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky spoločnosťou Dínom-dánom.

 

IV
Kúpna cena tovaru

4         

4.1        Kúpna cena (ďalej len „KC“) za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. KC je konečná cena, po uplatnení zľavových kupónov alebo vernostných bodov na cenu tovaru uvedenú v aktuálnej ponuke, a je stanovená v mene Euro.

 

4.2        Dínom-dánom môže uvádzať v aktuálnej ponuke, v objednávke ako aj v potvrdení objednávky aj cenu v inej mene, než je uvedené v predchádzajúcom bode, táto cena je však iba orientačná a je prepočítaná aktuálnym konverzným kurzom Európskej centrálnej banky z KC uvedenej v eurách.

 

4.3        KC tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky. Dínom-dánom si vyhradzuje právo cenu meniť podľa svojho uváženia. 

 

4.4        Ak nie je uvedené inak, KC tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Dínom-dánom do miesta dodania, ktoré budú zákazníkovi účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si zákazník zvolil.

 

4.5        Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

V
Spôsoby platby

5         

5.1        Po uzavretí kúpnej zmluvy sa zákazník zaväzuje zaplatiť KC spoločnosti Dínom-dánom a to jedným zo spôsobov uvedených v Prílohe č. 2 – Spôsoby platby, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

 

VI
Čas dodania
(dodacia lehota)

6         

6.1        Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť Dínom-dánom povinná dodať zákazníkovi tovar, je uvedená pri každom tovare na internetovom obchodnom mieste a je závislá od dostupnosti tovaru na sklade Dínom-dánom alebo u dodávateľov.

 

6.1.1        Tovary, ktoré sú skladom na internetovom obchodnom mieste posielame ihneď a ich dodanie závisí od zvoleného spôsobu dopravy. Štandardne sú to 2-3 pracovné dni.

 

6.1.2        Dodanie tovarov, ktoré sú na sklade u dodávateľov môže trvať 5-21 dní.

 

6.1.3        Pri niektorých tovaroch môže byť vyznačená dodacia lehota v mesiacoch.

 

6.1.4        V prípade, že zistíme, že tovar z objednávky je nedostupný napriek tomu, že dodávateľ nám poskytol inú informáciu o dostupnosti, informujeme ihneď zákazníka s ponukou rozdeliť prípadne zrušiť objednávku. Ak bola objednávka uhradená, zákazníkovi vrátime peniaze za vypredaný titul.

 

6.1.5        Špecifická dodacia lehota sa viaže na položky Knižného skleníka, pričom platí, že Poukaz knižného skleníka je zákazníkovi, resp. pestovateľovi dodaný bez zbytočných odkladov elektronicky na jeho e-mail ako potvrdenie o výške uhradeného preddavku, ktorý úplne nahrádza faktúru, pričom možnosť, dobu a podmienky uplatnenia poukazu upravujú ustanovenia v Prílohe č. 6 – Knižný skleník.

 

6.2        S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je zákazníkovi poskytnutá informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

 

6.3        Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny vopred priamo na účet spoločnosti Dínom-dánom začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Dínom-dánom za podmienky, že zákazník pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od momentu priradenia platby k objednávke zákazníka.

 

VII
Miesto dodania

7         

7.1        Miestom dodanie je adresa, ktorú zákazník uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť Dínom-dánom ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdila.

 

 

VIII
Spôsob prepravy tovaru
do miesta dodania

8         

8.1        Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže zákazník vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania. Spôsoby prepravy tovaru, ktoré Dínom-dánom práve ponúka sú uvedené v Prílohe č. 3 – Spôsoby prepravy do miesta dodania, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

 

8.2        Informácia o cene prepravy (poštovné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

 

IX
Dodanie tovaru

9         

9.1        Záväzok spoločnosti Dínom-dánom s. r. o. dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru zákazníkovi v mieste dodania alebo inej osobe, ktorú zákazník uviedol v adrese dodania tovaru. Dodanie a prevzatie tovaru je zákazník povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Následne zákazník obdrží na e-mailovú adresu zadanú v objednávke účtovný doklad – faktúru, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

 

9.2        Záväzok Dínom-dánom dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť Dínom-dánom s. r. o. bola pripravená odovzdať tovar zákazníkovi v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a zákazník si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane Dínom-dánom.

 

9.3        V prípade, ak si zákazník tovar, ktorý si objednal na dobierku, neprevezme alebo jeho prevzatie odmietne, aj keď dodaný tovar zodpovedá potvrdenej objednávke a tovar sa vráti spoločnosti Dínom-dánom späť, je spoločnosť Dínom-dánom oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

 

9.4        Vyúčtované náklady podľa predchádzajúceho bodu je zákazník povinný zaplatiť spoločnosti Dínom-dánom s. r. o. v lehote uvedenej na vyúčtovaní. Pokiaľ zákazník čiastku uvedenú vo vyúčtovaní do vyznačenej doby nezaplatí, je spoločnosť Dínom-dánom oprávnená požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 EUR vrátane prvotných nákladov.

X
Zodpovednosť za vady.
Reklamačný poriadok

10 

 

10.1     Podrobnosti o právach zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje Príloha č. 4 – Reklamačný poriadok, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

 

10.2     Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi Dínom-dánom a zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

XI
Odvolanie objednávky.
Odstúpenie od zmluvy

11      

11.1     Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy:

 

11.1.1     bez zmluvných pokút a náhrady nákladov pred expedíciou tovaru;

 

11.1.2     v súlade so zákonom 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru;

 

11.2     Zákazník je povinný sa pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 11.1.1 a 11.1.2 riadiť ustanoveniami Prílohy č. 5 – Poučenie zákazníka o práve odstúpiť od zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

 

11.3     Spoločnosť Dínom-dánom je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä
z nasledovných dôvodov:

 

11.3.1     ak pri platbe na účet spoločnosti Dínom-dánom zákazník nezaplatil kúpnu cenu v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,

 

11.3.2     ak zákazník neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne
z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Dínom-dánom,

 

11.3.3     ak zákazník neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,

 

11.3.4     ak zákazník neprevezme objednaný tovar osobne na adrese sídla spoločnosti Dínom-dánom v lehote do 30 dní od obdržania oznámenia e-mailom alebo SMS o pripravenej objednávke,

 

11.3.5     ak aj napriek všetkému úsiliu Dínom-dánom, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť Dínom-dánom s. r. o. schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Dínom-dánom inak ho zaobstarať,

 

11.3.6     ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť Dínom-dánom tovar nakupuje,

 

11.3.7     ak sa Dínom-dánom dozvedela skutočnosti, na základe ktorých sa môže odôvodnene domnievať, že zákazník nie je bezúhonný, a že položky z kúpnej zmluvy môže zneužiť porušením ods. 15.1.1 a 15.1.2.

 

11.4     Odstúpenie spoločnosti Dínom-dánom s. r. o. od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené zákazníkovi s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti Dínom-dánom zákazníkovi v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet zákazníka, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

 

11.5     Odstúpenie Dínom-dánom od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti Dínom-dánom na náhradu škody spočívajúcu najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti
s márnym pokusom o dodanie tovaru zákazníkovi.

 

11.6     Akékoľvek svoje nároky voči zákazníkovi je spoločnosť Dínom-dánom oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených zákazníkom a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

 

 

XII.
Knižný skleník

12      

12.1     Knižný skleník je zvláštna ponuka na internetovom obchodnom mieste spoločnosti Dínom-dánom s. r. o. pre zákazníkov vo forme možnosti podporiť určenými zálohovými platbami vopred:

 

12.1.1     vydanie konkrétnej knihy;

 

12.1.2     preklad konkrétnej knihy už vydanej v inom než slovenskom jazyku;

 

12.1.3     výrobu audioknihy.

 

12.2     Nákup položiek knižného skleníka sa riadi ustanoveniami uvedenými v Prílohe č. 6 – Knižný skleník, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

XIII
Licenčná dohoda
a podmienky používania

13      

13.1     Zákazník objednaním elektronického obsahu ako sú napr. zvukové stopy, audioknihy, videomateriály, elektronické knihy, ap. súhlasí a bezvýhradne prijíma podmienky podľa Prílohy č. 7 – Licenčná dohoda a podmienky používania.

 

 

XIV
Ochrana osobných údajov

14      

14.1     Dínom-dánom spracúva osobné údaje zákazníka v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

14.2     Dínom-dánom sa zaväzuje s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať v súlade s Prílohou č. 8 – Deklarácia ochrany osobných údajov, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

 

 

 

 XV
Záverečné ustanovenia

15      

15.1     Zákazník Dínom-dánom prehlasuje, že je bezúhonný a materiálmi a knihami v aktuálnej ponuke tovaru internetového obchodného miesta nebude:

 

15.1.1     obhajovať, podporovať alebo podnecovať nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,

 

15.1.2     ospravedlňovať alebo schvaľovať činy považované článkom 6 Štatútu Medzinárodného vojenského súdneho dvora pripojeného k dohode z 8. augusta 1945 o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov Európskej osi a príslušnými článkami štatútu iného medzinárodného trestného súdu zriadeného na základe medzinárodného práva, ktorého právomoc uznala Slovenská republika za genocídium alebo za zločin proti ľudskosti, ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu, zriadeného na základe medzinárodného verejného práva, ktorého právomoc uznala Slovenska republika, ak takýto rozsudok nebol v predpísanom konaní zrušený.

 

15.2     Vydavateľstvo Dínom-dánom na študijné účely vyrába a prostredníctvom svojho internetového obchodného miesta rozširuje, uvádza do obehu a robí verejne prístupnými knihy a materiály za účelom zvýšenia celospoločenskej ostražitosti.

 

15.3     Dínom-dánom si vyhradzuje právo odoprieť predaj produktov z aktuálnej ponuky tovaru zákazníkovi, pri ktorom sa môže odôvodnene domnievať, že nie je bezúhonný, a že ich zneužije porušením ods. 15.1.1 a 15.1.2.

 

15.4     Dínom-dánom si vyhradzuje všetky práva na všetok obsah na stránkach Strediska podpory i na stránkach internetového obchodného miesta. Akékoľvek použitie obsahu, častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od Dínom-dánom zakázané.

 

15.5     Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01. 02. 2019.

 

15.6     Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke internetového obchodného miesta.

 

15.7     Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t. j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

15.8     V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 

vydané dňa: 01.02.2019

Dínom-dánom s. r. o.