Poučenie
o práve odstúpiť od zmluvy

Príloha č. 5

ku Všeobecným obchodným podmienkam spoločnosti Dínom-dánom s. r. o. pre internetové obchodné miesto www.mrkni.si

platná od 1. 2. 2019

1        Dokiaľ nebola objednávka objednávateľovi expedovaná, môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo žiadankou zaslanou Stredisku podpory. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť Dínom-dánom vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

 

2        V zmysle zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je zákazník, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s týmito VOP. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

 

2.1        predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

 

2.2        predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 

2.3        predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

 

2.4        predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom,

 

2.5        poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

 

3        Pre odvolanie objednávky ako aj pre odstúpenie od zmluvy je potrebné kontaktovať Stredisko podpory prostredníctvom elektronickej správy na adresu odstupenieodzmluvy@dinom-danom.sk alebo vystavením žiadanky priamo na stránkach Strediska podpory www.dinom-danom.sk/podpora. Potom, ako systém pridelí žiadosti automaticky štítok, riešiteľ zákazníckej požiadavky sprístupní zákazníkovi elektronický formulár, prostredníctvom ktorého môže zákazník odvolať objednávku alebo odstúpiť od zmluvy aj prostredníctvom internetu a spoločnosť Dínom-dánom bude právny akt vykonaný prostredníctvom svojho elektronického formulára vyplneného a odoslaného podľa pokynov riešiteľa zákazníckej požiadavky považovať za právne istý, i keď nebol dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Riešiteľ zákazníckej požiadavky alebo elektronický systém Strediska podpory potvrdí zákazníkovi, že prijal zákaznícky akt, ktorým sa odstupuje od zmluvy.

 

4        Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti Dínom-dánom najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.  Odstúpením zákazníka od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

 

5        Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť Dínom-dánom povinná:

 

5.1        prevziať tovar späť od zákazníka, pričom zákazník je povinný zaslať tovar na adresu sídla spoločnosti Dínom-dánom s. r. o., Hviezdoslavova 45, 029 01 Námestovo spolu s originálom vytlačeného formulára o odstúpení od zmluvy, originálom daňového dokladu o kúpe (blok / faktúra) a kópiou ústrižku od doručovateľa, z ktorého je zrejmý dátum doručenia objednávky zákazníkovi. Dínom-dánom dobierky nepreberá a na účely odstúpenia od zmluvy naša spoločnosť odporúča tovar vracať doporučenou poštou.

 

5.2        vrátiť zákazníkovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

 

6        Dínom-dánom nie je povinná uhradiť zákazníkovi dodatočné náklady, ak si zákazník výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Dínom-dánom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil zákazník, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Dínom-dánom.

 

7        Dínom-dánom si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru zákazníkom, príp. preukázania zaslania tovaru Dínom-dánom. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, spoločnosť Dínom-dánom vráti zákazníkovi kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka Dínom-dánom  na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke zákazníka na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti Dínom-dánom zákazníkovi bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodneme inak.

 

8        Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Dínom-dánom. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti Dínom-dánom znáša zákazník.