Spôsoby platby

Príloha č. 2

ku Všeobecným obchodným podmienkam spoločnosti Dínom-dánom s. r. o. pre internetové obchodné miesto www.mrkni.si

platná od 1. 2. 2019

 

1        Dínom-dánom spolupracuje s nasledovnými platobnými inštitúciami:

 

1.1        Tatra banka je banková inštitúcia, ktorá je naším partnerom pri prijímaní a spracúvaní platieb kreditnými alebo debetnými kartami, jej obchodné meno je: Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.

 

1.2        PayPal je internetový platobný systém, tzv. internetová peňaženka, zahraničnej spoločnosti eBay, Inc so sídlom materskej spoločnosti v Spojených štátoch amerických, pričom európskym klientom poskytuje služby jej dcérska spoločnosť PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., L-1150 Luxemburg, so sídlom v Luxembursku. PayPal je naším partnerom pri prijímaní a spracúvaní platieb prostredníctvom osobitného účtu zákazníka vedeného spoločnosťou PayPal a tiež prostredníctvom platieb kreditnými alebo debetnými kartami.

 

2        Po uzavretí kúpnej zmluvy sa zákazník zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti Dínom-dánom a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je zákazník po splnení podmienky uvedenej v Tabuľke č. 1 oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

 

2.1        Platba prevodom na účet (manuálna) – priama bezhotovostná platba s časovým oneskorením pred dodaním tovaru v prospech účtu spoločnosti Dínom-dánom s. r. o. prostredníctvom bankového prevodu, či už z prostredia internet bankingu alebo uskutočnením platobného príkazu na pobočke banky.

 

2.2        PayPal – okamžitá nepriama bezhotovostná platba pred dodaním tovaru v prospech účtu spoločnosti PayPal prostredníctvom kreditnej alebo debetnej karty, alebo kreditom z elektronickej peňaženky zákazníka vedenej na účte tejto spoločnosti.

 

2.3        Dobierka – nepriama platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty, alebo inému kuriérovi;

 

2.4        Hotovosť – priama platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na adrese sídla našej spoločnosti.

 

2.5        Poukaz knižného skleníka – platba zúčtovaním preddavkov za položku Knižného skleníka.

 

3        Spôsoby platby nemožno medzi sebou kombinovať – po zvolení spôsobu platby podľa ods. 2.1 až 2.4 je zákazník povinný uhradiť celú kúpnu výlučne zvoleným spôsobom.

 

4        Zákazník berie na vedomie, že v prípade bezhotovostných platieb podľa bodu 2.2 zákazník so spoločnosťou Dínom-dánom s. r. o. nezdieľa žiaden z údajov svojej kreditnej či debetnej karty ani žiadne heslo či iný prístupový údaj k svojmu bankovému účtu alebo účtu elektronickej peňaženky, a odoslaním objednávky súhlasí, že transakcie týmito platobnými spôsobmi budú uskutočňované po presmerovaní mimo internetové obchodné miesto na zabezpečené stránky tretích strán. Dínom-dánom získa od týchto tretích strán výlučne informáciu o stave úspešnosti transakcie. Za použitie platobných nástrojov tretích strán si Dínom-dánom neúčtuje žiadne poplatky ku kúpnej cene navyše.

 

5        Zákazník sa zaväzuje pri platbe spôsobmi podľa ods. 2.2 a 2.3 postupovať podľa inštrukcií tretích strán, ktoré sú prevádzkovateľmi platobných brán.

 

6        Pri platbe prevodom na účet Dínom-dánom podľa ods. 2.1 sa zákazník zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Zákazník berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke, čo môže mať za následok predĺženie spracovania objednávky a oddialenie termínu dodania tovaru.

 

7        Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený:

 

7.1        momentom pripísania kúpnej ceny bezhotovostne, a to:

 

7.1.1        v prípade platby podľa ods. 2.1 a 2.3 v prospech bankového účtu spoločnosti Dínom-dánom s. r. o.;

 

7.1.2        v prípade platby podľa bodu 2.2 v prospech účtu elektronickej peňaženky spoločnosti Dínom-dánom s. r. o. vedeného spoločnosťou PayPal;

 

7.2        momentom odovzdania kúpnej ceny v hotovosti, a to:

 

7.2.1        v prípade platby podľa bodu 2.3 doručovateľovi Slovenskej pošty alebo kuriérovi inej prepravnej spoločnosti;

 

7.2.2        v prípade platby podľa bodu 2.4 pracovníkovi Dínom-dánom osobne na adrese sídla spoločnosti Dínom-dánom s. r. o.

 


 

Tabuľka č. 1: Spôsoby platby a ich špecifikácia:

Názov spôsobu platby:

Druh platby:

Moment pripísania úhrady:

Moment expedovania tovaru:

Spôsob pripísania úhrady:

Sprostred-kovateľ:

Podmienka:

Platba prevodom na účet (manuálna)

bezhotovostná

1-3 dni

po pripísaní fin. prostriedkov na účet

priamo

-

-

PayPal

bezhotovostná

okamžite

okamžite*

nepriamo

PayPal (Europe)
S. à r. l. et Cie

10 € ≤ KC ≤ 100 €

Dobierka

hotovostná

pri prevzatí tovaru

okamžite*

nepriamo

prepravná spoločnosť

-

Hotovosť

hotovostná

pri prevzatí tovaru

pri prevzatí tovaru

priamo

-

do výšky KC ≤ 5000 €

* po skompletizovaní objednávky, v rámci uvedených dodacích lehôt;